Α. Γενικοί Όροι Χρήσης

1. Ο δικτυακός τόπος https://mikagrivaki.com/,  (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», (στο εξής η «Εταιρία») με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες στους επισκέπτες / χρήστες των δικτυακών τόπων.

2. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από τη χρήση του δικτυακού τόπου και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από τη χρήση /επίσκεψη του δικτυακού τόπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συναινεί, δεσμευόμενος προς συμμόρφωση με αυτούς.

3. Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή παραποιεί τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους τυχόν ειδικότερους όρους χρήσης  υπηρεσιών. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικότεροι αυτοί όροι θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

4. Η Εταιρία δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του δικτυακού τόπου καθώς και να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του δικτυακού τόπου.

5. Η Εταιρεία απαλλάσσεται οποιωνδήποτε ευθυνών όταν δεν γίνεται προσήκουσα χρήση της εφαρμογής από τον Πελάτη όπως:

A. Το σύστημα Η/Υ ή δικτύου δεν είναι συμβατό με το πρόγραμμα ή εφαρμογή ή όταν δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που θέτει η Εταιρεία για το πρόγραμμα ή την εφαρμογή.

B. Χρήση ασύμβατου προς το λογισμικό εξοπλισμού ή προγραμμάτων από τον Πελάτη ή ελαττωματικού εξοπλισμού ή μη γνήσιου λογισμικού από τον Πελάτη.

Γ. Τέλος απαλλάσσεται των ευθυνών για οποιαδήποτε διαφορά πάσης φύσεως έχει προκύψει σε αρχεία (μεταφορά αρχείων) από όπου και αν προέρχεται αυτή, ούτε όταν έχει τροποποιηθεί ή προσθέσει ή αφαιρέσει την ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο Πελάτης κατόπιν ζήτησής του.

Δ. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο λογισμικό πρόγραμμα ή εφαρμογή , συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στο λογισμικό προγράμματος ή εφαρμογής χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των Δεδομένων του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή Δεδομένων και πληροφοριών που καταχωρεί στο λογισμικό του προγράμματος ή εφαρμογή. Στη περίπτωση υποστήριξης cloud αποθήκευσης δεδομένων (διαδικτυακής πλατφόρμας) και απενεργοποίησης του λογαριασμού από την Εταιρεία ή λήξης της σύμβασης, τότε όλα τα Δεδομένα και οι πληροφορίες του Πελάτη θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης.

Ε. Η Εταιρεία εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να συμβάλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογισμικό πρόγραμμα ή εφαρμογή ή παράνομη χρήση αυτού. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών, και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Πελάτη λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή που οφείλεται σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας, σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί και σχετίζονται με το λογισμικό πρόγραμμα ή εφαρμογή.

ΣΤ. Η Εταιρεία απαλλάσσεται πάσας ευθύνης σε περίπτωση απόπειρας διάρρηξης των κωδικών ασφαλείας του προγράμματος/ λογισμικού ή επέμβασης στο λογισμικό του προγράμματος/ εφαρμογής , σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Β. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

1. Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρία και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι:

Α. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η ως άνω εφαρμογή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Το λογισμικό πρόγραμμα- εφαρμογή καθώς και το σήμα αυτού προστατεύεται από τους νόμους και διεθνής κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Η μη νόμιμη αναπαραγωγή, αντιγραφή, χρήση ή διανομή τμήματος ή ολόκληρου του λογισμικού προγράμματος συνιστά ποινικό αδίκημα και γεννά αξιώσεις αποζημίωσης στον φέροντα τα πνευματικά δικαιώματα ήτοι την Εταιρεία .  Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, ή δημιουργία παράγωγης εργασία, η φόρτωση, ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του λογισμικού προγράμματος ή εφαρμογής  ή του περιεχομένου του, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας.

Β. Απαγορεύεται η ανάρτηση στο διαδίκτυο τμήματος ή ολόκληρου του λογισμικού προγράμματος ή εφαρμογής , χωρίς την άδεια της Εταιρείας που φέρει  τα πνευματικά δικαιώματα, ή η τροποποίηση του λογισμικού προγράμματος άνευ έγγραφης άδειας της.

Γ. Ο Πελάτης αποδέχεται την αποκλειστική κυριότητα, τα πνευματικά δικαιώματα και την δικαιοδοσία των δικαιωμάτων του λογισμικού προγράμματος ή εφαρμογής της Εταιρείας , όπως το γεγονός ότι η φιλοσοφία και η μεθοδολογία, συνδεσμολογία και η αρχιτεκτονική του τμηματικά ή συνολικά αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας ως επίσης και τα σήματα ή οι διακριτικούς τίτλους, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια , κείμενα  κ.λ.π.

Δ. Μόνο ο Πελάτης δύναται να κάνει χρήση του λογισμικού προγράμματος ή εφαρμογής . Απαγορεύεται η παραχώρηση του σε τρίτο με ή άνευ ανταλλάγματος. Η άδεια χρήσης που χορηγείται από την Εταιρεία έχει προσωπικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πέραν του συγκεκριμένου ενός Η/Υ του Πελάτη εκτός αν υπάρχει πρόβλεψη κατά την σύμβαση άδειας χρήσης πολλαπλών χειριστών (Multi-User), ως ορίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα .

Ε. Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτός και μόνον το λογισμικό πρόγραμμα ή την εφαρμογή. Αποκλείεται η χρήση της ως αντικείμενο συναλλαγής με τρίτο πέρα των συμβαλλομένων. Επίσης περιορίζεται η χρήση της με τη μοναδικότητα της εγκατάστασής της εκτός περιπτώσεων ειδικής συμφωνίας. Ο Πελάτης απαγορεύεται να αντιγράψει, να τροποποιήσει και εν γένει να επέμβει με οποιοδήποτε τρόπο στο λογισμικό πρόγραμμα, της διαδικασίες της εφαρμογής ή στις βιβλιοθήκες της καθώς και τα χορηγούμενα σε αυτόν έντυπα που από την Εταιρεία.

ΣΤ. Ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν χρήστης του προγράμματος ή της εφαρμογής απαγορεύεται να αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του, αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του προγράμματος ή της εφαρμογής ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του και των λειτουργιών του.

Ζ. Ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν χρήστης του προγράμματος ή της εφαρμογής απαγορεύεται να προβαίνει: α) στην απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο ,β) στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους, με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του προγράμματος ή της εφαρμογής από τρίτους ή την εμπορική φήμη και την αξιοπιστία της Εταιρείας. γ) απαγορεύεται να παραχωρεί ή υπό-παραχωρεί  άμεσα ή έμμεσα ή να μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση του προγράμματος ή της εφαρμογής σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δ) να επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα του λογισμικού προγράμματος ή εφαρμογής .

Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.               

2. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρία που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί  παραίτηση από αυτό.

3. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.